Privacyverklaring


Annaert Annick, gevestigd aan de Max Temmermanlaan 36 te 2920 Kalmthout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: https://www.withoefaandeheide.be
Max Temmermanlaan 36
B – 2920 Kalmthout
+32 474784920
Annick Annaert is de functionaris gegevensbescherming. Zij is te bereiken via info@withoefaandeheide.be
 
Annaert Annick hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens en het waarborgen van je privacy. In deze privacyverklaring wil ze transparante informatie geven over hoe ze omgaat met jouw persoonsgegevens. Annaert Annick houdt zich in elk geval aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die per 25 mei 2018 in voege is getreden.
Annaert Annick verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze zelf aan haar verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden
Annaert Annick verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder
– inschrijving voor activiteiten
– deelname aan infosessies, ook online infosessies
– je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
– je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
– om goederen en diensten bij je af te leveren
Annick verzamelt enkel die gegevens die strikt noodzakelijk zijn om het doel te kunnen realiseren.
Bovendien kan de betrokkene op elk ogenblik zijn persoonsgegevens uit het systeem halen door
aan te geven dat hij/zij niet langer geïnteresseerd is in de activiteiten. Op elk moment kan je je uitschrijven voor de nieuwsbrief. We houden persoonsgegevens bij met als hoofddoel mensen te informeren over alle activiteiten van Withoef aan de Heide. Bijvoorbeeld ter uitnodiging voor activiteiten en opvolging van de activiteiten.
 
Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?
Om een ruim publiek de mogelijkheid te geven deel te nemen aan onze activiteiten, om
geïnteresseerden te informeren over de dienstverlening, om nieuwsbrieven, thematische
mailings en uitnodigingen te versturen.
 
Welke toepassingen worden gebruikt om gegevens te verzamelen?
Annick verzamelt gegevens via Google Forms (inschrijvingen voor evenementen, invullen van wedstrijdformulieren,…) en via de contactpagina’s van de website. Er is een algemene contactpagina en er is een contactpagina op de pagina van de activiteitenkalender.  Withoef aan de Heide heeft ook een Facebookpagina. Wie de facebookpagina volgt is een Facebook gebruiker en daar gelden de privacy voorwaarden van Facebook. Je kunt wel op elk moment de Facebookpagina ontvolgen.
Op onze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om het surfgedrag van de websitebezoekers te volgen. En dit met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de website te kunnen optimaliseren. We komen hiermee te weten wat het IP adres van de computer of mobiel toestel is dat je gebruikt om de website te bezoeken. Deze gegevens zijn echter niet aan persoonsgegevens gekoppeld. M.a.w. we weten niet wie onze website bezoekt, wel hoe de bezoekers zich gedragen.
 
Foto’s en filmpjes
Als je deelneemt aan een activiteit georganiseerd door Annaert Annick, kan het zijn dat je
tijdens die activiteit gefotografeerd of gefilmd wordt. Deze foto’s of films worden gebruikt ter verslaglegging van de activiteit, ter illustratie van de werking en ter promotie van gelijkaardige toekomstige activiteiten. Je hebt altijd het recht om ter plekke aan te geven dat je niet gefotografeerd of gefilmd wilt worden. Achteraf kun je ook nog bezwaar maken. We
verwijderen dan de foto of passen de film aan.
 
Hoe jouw persoonsgegevens worden beveiligd
Annaert Annick neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Personen die kennis kunnen nemen van je gegevens (bv freelancers die ingezet worden) zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@withoefaandeheide.be
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@withoefaandeheide.be, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Annaert Annick bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden bewaard totdat iemand bezwaar aantekent. Dit kan op elk moment, door je uit te schrijven voor de nieuwsbrief of door Annaert Annick te contacteren via info@withoefaandeheide.be. Onderaan elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je kan uitschrijven of je gegevensprofiel bijwerken. Als je ervoor kiest om je uit te schrijven voor de nieuwsbrief, ontvang je per direct geen nieuwsbrieven meer. Je gegevens worden wel nog vijftien dagen bewaard. Daarna worden je gegevens automatisch weggegooid. Als je de Facebookpagina ontvolgt worden je gegevens niet bijgehouden.
• je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze verstrekt zijn.
• enkel die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om de werking te kunnen realiseren worden verwerkt
• als het nodig is ifv de verwerking van de persoonsgegevens wordt je uitdrukkelijke toestemming gevraagd
• er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan derden (bv een freelance medewerker), tenzij het nodig zou zijn voor de uitvoering van de doelen waarvoor ze zijn verstrekt en mits dit ook helder
gecommuniceerd wordt aan de betrokkenen.
• er wordt gezorgd dat je je rechten omtrent je persoonsgegevens kent, dat je weet waar
je terecht kan als je vragen zou hebben hierover.
 
Annaert Annick gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Annaert Annick en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@withoefaandeheide.be of via het postadres vermeld bovenaan deze privacy verklaring. Telefonisch kan u contact opnemen via + 32 (0)474 78 49 20.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en alle vermelde nrs zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, altijd binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Van elke wijziging van deze privacyverklaring wordt een aankondiging gedaan via de website.Meer informatie volgt.